Óvodák


Dunaharaszti Állami Óvodák


 

Az óvodák helyben használatos (de nem kizárólagos) jelentkezési körzetei Dunaharasztiban:

•    Mese Óvoda: elsősorban a Dózsa György úttól délre a közigazgatási határig, és a MÁV vonalától nyugatra a közigazgatási határig (Alsófalu).

•    Napsugár Óvoda: elsősorban a Dózsa György úttól északra és a MÁV-vonaltól nyugatra eső terület (Felsőfalu).

•    Hétszínvirág és Százszorszép Óvoda: elsősorban a MÁV-vonaltól keletre eső terület a közigazgatási határig (Rákóczi- és Petőfi-liget).

Mese Óvoda és tagintézményei

Web: www.meseovoda.eu

Intézményvezető: Schuszter Gyöngyi intézményvezető

Az összevont Mese Óvoda intézményvezetője Schuszter Gyöngyi. A Temető utcai Mese Óvoda a székhely-intézmény, a másik három pedig ennek egy-egy tagintézményeként működik, ahol a helyettesek irányítják a nevelőmunkát.

2010 szeptemberétől már az intézmény minden csoportjában a “Kompetencia alapú óvodai nevelési program” alapján végzik a nevelő munkát. Ennek célja, hogy gyermekek olyan óvodákban nevelkedjenek, ahol egyéni képességeiket messzemenőkig figyelembe veszik, és mégis azonos esélyekkel indul minden kisgyermek. Ezért a készségfejlesztésre kerül a hangsúly, és sokoldalú tevékenységekbe ágyazva valósul meg a nevelőmunka. Minden gyermeket önmagához képest fejlesztenek, figyelembe véve az egyéni és az életkori sajátosságokat. A munka egy része úgynevezett projekt-témák köré csoportosítva zajlik, melyeket részben a TÁMOP kompetencia-pályázata határozott meg a Mese és Hétszínvirág Óvodák esetében, a többi óvoda szabadon választhatta meg ezeket. A projekt-hetek során az adott témát komplex tevékenységek formájában járják körül a gyerekek, teret kapva egyéni ötleteik, készségeik és képességeik szabad kibontakoztatására.


Hétszínvirág Óvoda

 Cím: 2330 Dunaharaszti, Knézich u. 21. 

 Telefon: 06-24-370640 ; 06-24-532430

Intézményvezető: Buzsik Bernadett, Nánai-Szűcs Magdolna óvodavezető-helyettesek

Gyermekcsoportok száma: 9

Férőhely: 226

A Hétszínvirág Óvoda 2005 őszén költözött át a Knézich utcai új, hatcsoportos óvodaépületbe. A jelentkezők nagy számát figyelembe véve, belső átalakításokkal 2009 szeptemberére még kettő, 2010 szeptemberére további egy, összesen 70 kisgyermek ellátásra alkalmas csoportszobát alakítottak ki az épületben. A már kívülről is valódi gyermekparadicsomot sejtető modern épületben így mára 6 világos, teraszos és 3 hagyományosabb csoportszoba, valamint tornaszoba várja a gyermekeket. A munkát nevelői, orvosi és könyvtárszoba segíti.

A szülői igényeknek megfelelően jelenleg 3 német nemzetiségi nevelést folytató csoport működik az óvodában.

Az óvodáskor nyelve a játék, a mozgás és a mese jelrendszere, mely mögött a kisgyermeki érzelem- és világkép áll. A játékidő védelme vezethet a készséget, képességet, értelmet fejlesztő tevékenységhez. Az eredmény: a gyermeki én megerősödése, bátorsága, ügyessége, az egyre pontosabb mintakövetés és a találékonyság jó aránya, az önálló gondolkodás, a problémamegoldó képesség kialakulása. Így az óvodáskor végére a gyermek eljut arra a testi, lelki, szociális és értelmi fejlettségi szintre, mely alkalmassá teszi őt az iskolai életre.

Az óvoda 2007-ben csatlakozott az országos „Zöld Szív” programhoz, melynek lényege a gyermekek környezeti szemléletformálása, természetszeretetre, környezetvédelemre, valamint kulturális örökségünk védelmére történő nevelése – mindez a művészetek eszközeivel, a mese, a vers világának az érzelmekre gyakorolt hatásával és az óvodás gyermekek tudományos ismereteinek bővítésével.


Mese Óvoda

 Cím: 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 

 Telefon:  06-24-531760 ; 06-24-531760

Intézményvezető: Bókkon Károlyné és Tóthné Szatmári Ágnes óvodavezető-helyettesek

Gyermekcsoportok száma: 12

Férőhely: 336 fő

A Mese Óvoda székhely-intézményének épülete 1976-ban épült, 1980-ban bővítették először. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázat eredményeképp az óvoda bővítése 242 millió forintos európai uniós támogatásból és 27 millió forintos önkormányzati hozzájárulásból 2009 novemberére fejeződött be. A projekt keretében megújult és 75 főt befogadó 3 új csoportszobával, valamint számos kiszolgálóhelyiséggel bővült az óvoda, és egy immár teljesen akadálymentes épület jött létre. Az udvar parkosítása és felszerelése is elkészült 2010 szeptemberére. A közel százféle beszerzett új eszköz emeli a nevelés színvonalát, növeli hatékonyságát. A sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztéséhez korszerű fejlesztő eszközök állnak az óvónők rendelkezésére, melyek segítik az eredményesebb munkát és a gyermekek iskolába jutási arányának növekedését.

A vegyes életkorú csoportokban az óvónők természetes viselkedésükkel védelmet, biztonságot jelentenek a kisgyermekek számára, hisz az óvodás gyermek biztonságos környezetben, meleg, elfogadó légkörben képes fejlődni.

Az óvodapedagógusok abból a tényből indulnak ki, hogy a feladat- és teljesítményorientáltság óvodás korban kedvezőtlen hatású, ezért a gyermekekkel türelmesen, érzelemmel és ésszel, nagyvonalúan, kicsit lelassítva élnek együtt, de ha szükséges, a legkisebb jelenségre is odafigyelve.

A játék, a mesélés, verselés, mondókázás, a sokféle tevékenységek átszövik a gyermekek mindennapjait, életkori sajátosságainak, szükségleteinek, érdeklődésének figyelembe vételével. Fokozott mozgásigényének kielégítésére a nap során minél több lehetőséget biztosítanak.

Jelenleg az óvodában 3 német nemzetiségi nevelési folytató csoport működik.


Napsugár Óvoda

Cím: 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 55.

Telefon: 06-24-370051 ; 06-24-370051

Intézményvezető: Nagyné Vadkerti Zita és Bagó Lászlóné óvodavezető-helyettesek

Gyermekcsoportok száma: 6

Férőhely: 124 fő

Az óvoda a város központjában helyezkedik el, eredetileg családi ház volt, amit később bővítettek egyemeletes épületté. Az épület adottságai miatt az óvoda évek óta szűkösnek bizonyul, de hangulatos és jól felszerelt; árnyas udvara irigylésre méltó.

Sokoldalú fejlesztőmunkájuk lényege, hogy a gyermekek minél több, életkoruknak megfelelő tapasztalatot, élményt kapjanak a valós világról, így átélhetik a sok érdekes kapcsolatot és összefüggést a dolgok és események között.  Az élmények, tapasztalások, hatások eredményeként egyéni ütemben fejlődnek. Vágyaikat, elképzeléseiket játéktevékenységeikben valósítják meg. Ezért vesznek részt szívesen – fejlettségüktől függően – a kialakított kötött és kötetlen foglalkozásokon. Mivel a gyermeki játék a fő napi tevékenység, ennek segítségével fejlesztik a készségeiket.

A lehetőségekhez mérten homogén életkorú csoportokat szerveznek.

Német nemzetiségi nevelés egy csoportban folyik.


Százszorszép Óvoda

Cím: 2330 Dunaharaszti, Táncsics u. 33.

Telefon: 06-24-531450 ; 06-24-531451

Intézményvezető: Papp Jenőné, Lichtnerné Fekete Erzsébet óvodavezető-helyettesek

Gyermekcsoportok száma: 4

Férőhely: 80 fő
Az óvoda családias, sűrűn lakott környezetben, lakóházból átalakított épületben működik. Az udvaron és a közeli utcában kialakított, biztonságos és zárt játszótéren levegőztetik a gyermekeket.

Fő feladatuk a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával:

•    az egészséges, harmonikus személyiségfejlesztés,

•    a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása;

•    az iskolai potenciális tanulási zavarok megelőzése az óvodai nevelési feltételek sajátos megszervezésével.

Céljuk úgy vezetni a kisgyermeket az iskola küszöbéig, hogy az az új feladatokra felkészült, alkalmas legyen, és közben boldog gyermekkorát megőrizhesse. Mindehhez felhasználják a játék, a mozgás, a gyermekirodalom, az ének-zene és a világ megismerésére nevelés sokféle eszközét.

 

 


Taksony Állami Óvodák


 

Német Nemzetiségi Óvoda

Cím: 2335 Taksony,Szent Anna tér 1.

Telefon: 06-24/ 520-750 ; 06- 24/ 520-751 ; 06-24/ 520-755

Fax: 06-24/520-752

E-mail: ovoda@taksony.hu

 

Fenntartója: Taksony Nagyközség Önkormányzata

Az óvoda vezetője: Galambos Andrásné